assign('TONGTIEN',sPriceFormat($total1).' Vnđ'); $oGiohang->assign('SOLUONG',$soluong); $oGiohang->parse('MAIN'); $HTMLGiohang=$oGiohang->text('MAIN'); ?>Đăng ký / Đăng nhập'; } else { $iId=$_SESSION['ThanhvienId']; $aDta_thanhvien=$dta_thanhvien->select('','','','Id='.$iId); $dangnhap='Xin chào! '.$aDta_thanhvien[0]['Username'].'Thoát'; } $oDangnhap->assign('DANGNHAP',$dangnhap); $oDangnhap->parse('MAIN'); $HTMLDangnhap=$oDangnhap->text('MAIN'); ?>select('','','','Trangthai=1 and Phanloai=4','Vitri asc'); $iLine=count($aDta_loaisp); for($i=0 ; $i < $iLine ; $i++) { $aArray=array( 'ID'=>$aDta_loaisp[$i]['Id'], 'TEN'=>$aDta_loaisp[$i]['Ten'], 'HINHANH'=>$aDta_loaisp[$i]['Banner'], //'URL'=>strtolower(khongdau($aDta_loaisp[$i]['Ten'])), 'URL'=>$aDta_loaisp[$i]['Url'], 'SELECTED'=>$sSelected ); $oLogothuonghieu->assign('LOGOTHUONGHIEU',$aArray); $oLogothuonghieu->parse('MAIN.LOGOTHUONGHIEU'); } //end cboCategory $oLogothuonghieu->parse('MAIN'); $HTMLLogothuonghieu=$oLogothuonghieu->text('MAIN'); ?>select('','','','Trangthai=1 and Phanloai=3 and RootId=0 and Danhmuchot =0',''); $iLine=count($aCap1); for($i=0 ; $i < $iLine; $i++) { $aArray=array( 'ID'=>$aCap1[$i]['Id'], 'TEN'=>$aCap1[$i]['Ten'], 'URL'=>$aCap1[$i]['Url'], 'ICON'=>$aCap1[$i]['Icon'] ); $oMenubottom->assign('THONGTIN',$aArray); $oMenubottom->parse('MAIN.THONGTIN'); } $aCap2=$dta_loaisp->select('','','','Trangthai=1 and Phanloai=2 and RootId=0',''); $jLine=count($aCap2); for($i=0 ; $i < $jLine; $i++) { $aArray=array( 'ID'=>$aCap2[$i]['Id'], 'TEN'=>$aCap2[$i]['Ten'], 'URL'=>$aCap2[$i]['Url'], 'ICON'=>$aCap2[$i]['Icon'] ); $oMenubottom->assign('TINTUC',$aArray); $oMenubottom->parse('MAIN.TINTUC'); } $oMenubottom->parse('MAIN'); $HTMLMenubottom=$oMenubottom->text('MAIN'); ?>select('','','','Trangthai=1 and Phanloai=3 and RootId=0 and Danhmuchot =1',''); $iLine=count($aCap1); for($i=0 ; $i < $iLine; $i++) { $aArray=array( 'ID'=>$aCap1[$i]['Id'], 'TEN'=>$aCap1[$i]['Ten'], 'URL'=>$aCap1[$i]['Url'], 'ICON'=>$aCap1[$i]['Icon'] ); $oLinemenu->assign('THONGTIN',$aArray); $oLinemenu->parse('MAIN.THONGTIN'); } $oLinemenu->parse('MAIN'); $HTMLLinemenu=$oLinemenu->text('MAIN'); ?>select('','','','Banchay=1 and Trangthai=1','Vitri asc','0,15'); $iLine=count($aBanchay); for($i=0 ; $i < $iLine ; $i++) { $gia=Discount($aBanchay[$i]['Giacty'],$aBanchay[$i]['Giaban'],$donvi); $aArray=array( 'ID'=>$aBanchay[$i]['Id'], 'TEN'=>Catchuoi($aBanchay[$i]['Ten'],60), 'CODE'=>$aBanchay[$i]['Code'], 'LINK'=>getlink($aBanchay[$i]['Id'],$aBanchay[$i]['Url'],$aBanchay[$i]['Ten']), 'GIACTY'=>$gia[0], 'GIABAN'=>$gia[1], 'PHANTRAM'=>$gia[2], 'HINHANH'=>getanhthumb($aBanchay[$i]['Hinhanh1']) ); $oBanchay->assign('BANCHAY',$aArray); $oBanchay->parse('MAIN.BANCHAY'); } $oBanchay->parse('MAIN'); $HTMLBanchay=$oBanchay->text('MAIN'); ?>select('','','','Trangthai=1','Vitri asc'); $iLine=count($aDta_support); $i=0; for($i ; $i < $iLine ; $i++) { $id = $aDta_support[$i]['Yahoo']; //$status = @file_get_contents("http://opi.yahoo.com/online?u=$id&m=a&t=1"); if ($status == '00') $img='CHAT NOW'; elseif($status == '01') $img='CHAT NOW'; $aArray=array( 'ID'=>$aDta_support[$i]['Id'], 'TEN'=>$aDta_support[$i]['Ten'], 'DIENTHOAI'=>$aDta_support[$i]['Dienthoai'], 'YAHOO'=>$aDta_support[$i]['Yahoo'], 'IMAGE'=>$img, 'SKYPE'=>$aDta_support[$i]['Skype'], 'DETAIL'=>$aDta_support[$i]['Detail'] ); $oSupport->assign('SUPPORT',$aArray); $oSupport->parse('MAIN.SUPPORT'); } $oSupport->assign('SUPPORTINFO',$aDta_config[0]['Toptim']); $oSupport->parse('MAIN'); $HTMLSupportright=$oSupport->text('MAIN'); ?> Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ

BẢNG GIÁ IPHONE DÀNH CHO CỬA HÀNG ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
IPHONE 11 (ZIN) ... 99%
1
11 ... (64GB) RED
8T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE XS MAX (ZIN) ... 99%
IPHONE XS (ZIN)...99%
IPHONE X(ZIN)...99%
IPHONE 8 (ZIN)...99%
1
8 (64GB) SILVER (ZIN)
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+... 99%
IPHONE 8...99%
1
8 (64GB) RED
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8 (64GB) SLIVER
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%
1
7+(128GB) GRAY
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(32GB) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%
1
7 (128GB) RED
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GRAY
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (128GB) ROSE
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 12 PRM - 13 PRM ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn